MARKETING

Сүүлд шинэчилсэн огноо:
2018 оны 07-р сарын 20

Энэхүү Нууцлалын Бодлого нь “Дижитал Финекс” ХХК (цаашид “Компани” гэж нэрлэх) Таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулах, ашиглах, шилжүүлэх, хадгалах тухай баримт бичиг юм. Компани нь https://zeel.mn/ вэбсайт болон мобайл аппликэйшн (хамтад нь “Үйлчилгээ” гэж нэрлэх)-д бүртгүүлсэн бүх хэрэглэгчдийн хувийн нууцлалыг энэхүү баримт бичигт зааснаар хадгалж, хамгаална. Компани нь энэхүү нууцлалын бодлогод тусгасанаас өөрөөр болон Монгол улсын хуульд зааснаас бусад ямар ч тохиолдолд хэрэглэгчийн аливаа мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй. Үйлчилгээг авч байгаа бол Таныг уг нууцлалын бодлогыг зөвшөөрсөн гэж үзнэ.

MARKETING

Та өөрийн хувийн мэдээллийг биднээс авах эрхтэй. Тухайн мэдээлэл нь боловсруулалт, цаг хугацаа шаардлагатай тохиолдолд төлбөртэй байж болно.