Хамгийн хямд хүүтэй зээлийг 5 минутын дотор шилжүүлнэ.

Үйлчилгээний нөхцөл

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

        Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй Zeelmn платформоор дамжуулан хувь хүн зээл авах болон зээл өгөхтэй холбоотойгоор талуудын хоорондын харилцааг зохицуулсан суурь баримт бичиг болно.

ХАРИЛЦАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. Zeelmn платформын харилцагч хувь хүн нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
- 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай Монгол улсын иргэн байх;
- Цахим шуудангийн хаягтай байх (и-мэйлтэй байх);
- Аль нэг дотоодын банканд төгрөгийн данстай, интернэт банкны эрхтэй байх;
- Тогтмол орлоготой байх;
- Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд чанаргүй зээлийн ангилалд шилжээгүй байх;
2. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь харилцагчид тавигдах шаардлагыг дангаар өөрчлөх эрхтэй бөгөөд өөрчлөлтийг тухай бүрт харилцагчид бүртгүүлсэн утасны дугаар, платформын мэдэгдэл (notification) эсхүл харилцагчийн бүртгэлтэй цахим шуудан (и-мэйл)-ийн хаягаар дамжуулан мэдэгдэнэ.
3. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь 2-т заасны дагуу өөрчлөгдсөн шаардлагыг харилцагч хангаж буй эсэхийг тогтоох зорилгоор түүнээс нэмэлт мэдээ мэдээлэл, баримт бичгийг гаргуулан авч болно. Харилцагч нь өөрчлөгдсөн шаардлагыг хангахгүй байх тохиолдолд дахин Зээлийн эрхгүй болно.


ХАРИЛЦАГЧИЙН БҮРТГЭЛ

1. Зохих шаардлагыг хангаж буй харилцагч нь “Бүртгүүлэх” товч дээр дарж, өөрийн бүртгүүлсэн гар утсанд илгээсэн 6 оронтой баталгаажуулах кодыг “Баталгаажуулах код” хэсэгт оруулан бүртгүүлнэ. Ийнхүү бүртгүүлснээр шууд зээл авах болон зээл олгох эрх (цаашид хамтад нь “Зээлийн эрх” гэнэ) нээгдэхгүй.
2. Харилцагч нь түүний Зээлийн эрхийг нээх эсэхийг шийдвэрлэхэд ач холбогдол бүхий Zeelmn платформын “Харилцагчийн мэдээлэл” хэсэгт дурдсан зөвхөн өөрийн дараах мэдээллээ Zeelmn платформ-д сайн дураар өгч байна. Үүнд:
- Өөрийн овог, нэр;
- Регистрийн дугаар;
- И-мэйл;
- Боловсролын мэдээлэл;
- Гэрлэсэн эсэх;
- Сууцны мэдээлэл;
- Өрхийн гишүүдийн тоо;
- Зээлдэгчийн дансны орлого;
- Ажил эрхлэлтийн мэдээлэл;
- Одоо ажиллаж байгаа мэдээлэл;
- Амьдарч байгаа хаяг, мэдээлэл;
- Яаралтай үед холбоо барих хүний нэр, утасны дугаар;
- Иргэний үнэмлэхний зураг оруулах;
- Дотоодын банкны дансаа холбох (Дотоодын банкны 2 хүртэлх данс холбож болно);
3. Харилцагч нь Фэйсбүүк хаягаа Zeelmn платформд холбох эсэхээ өөрөө шийдвэрлэнэ.
4. Харилцагч нь “Харилцагчийн мэдээлэл” хэсэгт заасан бүхий л мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөх үүрэгтэй. Харилцагч худал мэдээлэл оруулсны улмаас бусдад хохирол учирсан бол Эрүүгийн хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3-т заасны дагуу хариуцлага хүлээнэ.
5. Хэрэв харилцагч санамсаргүйгээр худал мэдээлэл оруулсан бол тухайн мэдээллийг оруулснаас хойш боломжит хугацаанд мэдээллээ засна. Ийнхүү оруулсан худал мэдээллээ боломжит хугацаанд засаагүй тохиолдолд санаатайгаар худал мэдээлэл оруулсанд тооцно.
6. Харилцагч нь өөрийн мэдээллээ буруу бөглөсний улмаас "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК-д учирсан хохирлыг бүрэн хариуцаж, үл маргах журмаар нөхөн төлнө.
7. Харилцагч нь Zeelmn платформд бүртгэлтэй утасны дугаараа солих тохиолдолд Zeelmn платформоор дамжуулан эсхүл оператортой утсаар холбогдож бүртгэлтэй утасны дугаараа өөрчлүүлнэ. Харилцагч нь энэхүү үүргээ гүйцэтгээгүйн улмаас өөрт болон "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК-д учирсан хохирлыг дангаар бүрэн хариуцна.

ЗЭЭЛИЙН ХАРИЛЦААНЫ ЕРӨНХИЙ ЖУРАМ

1. Zeelmn платформ гэдэг нь хиймэл оюун ухааны үйл ажиллагаа болно.
2. Харилцагч нь зээлийн эргэн төлөлтөө зөвхөн Zeelmn платформоор дамжуулан гүйцэтгэнэ. Энэхүү үүргээ гүйцэтгээгүй тохиолдолд зээлийн эргэн төлөлт хугацаандаа орсон мэдээлэл Zeelmn платформ-д орохгүй бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор харилцагчийн зээлд нэмэгдүүлсэн хүү тооцогдсоор байх, улмаар чанаргүй зээлдэгчийн ангилалд шилжих зэрэг үр дагавартай болно.
3. Харилцагч нь зээлийн эргэн төлөлтөө Zeelmn платформоор дамжуулан хийгээгүйн улмаас талуудад учирсан хохирол болон бусад үр дагаврыг тухайн харилцагч дангаар хариуцна.
4. Харилцагчийн зээл олгох болон зээл авах хэмжээ нь 3,000,000 төгрөгөөс дээш байх тохиолдолд Zeelmn платформ нь нэмэлт материалуудыг шаардан авч болно. Харилцагч нь шаардлагатай нэмэлт материалуудыг өгөхөөс татгалзсан эсхүл тогтоосон хугацаанд хүргүүлээгүй тохиолдолд түүний зээлийн хүсэлт автоматаар цуцлагдана.
5. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь дараах тохиолдолд Харилцагчийн аливаа гүйлгээ болон зээлийн хүсэлтийг цуцалж болно. Үүнд:
-Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр; эсхүл
-Харилцагч нь тавигдах шаардлагыг хангахгүй болсон, хувийн болон санхүүгийн мэдээллээ буруу оруулсан, бусдын мэдээллийг ашиглахыг завдсан, түүний тавьсан зээлийн нөхцөлтэй тохирох зээлийн хүсэлт ирээгүй зэрэг үндэслэлээр "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК-ийн санаачилгаар
6. Эрх бүхий байгууллагын аливаа шийдвэртэй холбоотойгоор үйлчилгээ тасалдсан тохиолдолд харилцагчид учирсан хохирлыг "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК хариуцахгүй.
7. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь Үйлчилгээний нөхцөлийг дангаар өөрчлөх эрхтэй бөгөөд өөрчлөлтийг харилцагчид бүртгэлтэй утасны дугаар, платформын мэдэгдэл (notification) эсхүл цахим шуудангаар (и-мэйлээр) мэдэгдэнэ.
8. Харилцагч нь Үйлчилгээний нөхцөл өөрчлөгдсөнөөс хойш Zeelmn платформыг үргэлжлүүлэн ашигласаар байвал тухайн нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцогдоно.

ЗЭЭЛ АВАХ ЖУРАМ

1. Zeelmn платформ нь харилцагчийн хувийн болон санхүүгийн мэдээлэлд тулгуурлан түүний Зээлжих оноог тодорхойлно.
2. Зээлжих онооноос хамааран зээл авах эрх болон зээлийн дээд хэмжээ нь автоматаар тодорхойлогдоно.
3. Харилцагч нь дараах хэлбэрээр зээл авч болно. Үүнд:
3.1. “Зээл өгөх хүсэлтүүд” хэсгээс сонгох; эсхүл
3.2. Өөрийн зээлийн эрхийн хэмжээнд тааруулан дараах нөхцөлийг удирдлага болгон зээлийн дүн, хүү, эргэн төлөх хугацааг сонгон хүсэлтээ илгээх
Хэмжээ - 50,000-10,000,000 төгрөг хүртэлх
Зээлийн хүү* (төгрөг) - Сарын 1.0% - 2.0%
Хугацаа - 12-н сар хүртэл
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл - 0.5%

4. Харилцагчийн 3.2-т заасны дагуу гаргасан хүсэлт нь 3 хоногийн хугацаанд “Зээл авах хүсэлтүүд” хэсэгт хүлээгдэнэ. Энэхүү хугацаа дуусгавар болсоноор гаргасан зээл авах хүсэлт нь автоматаар цуцлагдана.
5. Харилцагч нь хэд хэдэн хүсэлт зэрэг гаргаж болох бөгөөд тэдгээрийн нийлбэр дүн нь түүний зээлийн эрхийн дээд хэмжээний дотор байна. Ийнхүү хэд хэдэн хүсэлт зэрэг гаргасан тохиолдолд түүний эхний хүсэлт биелэгдмэгц бусад хүсэлтүүд автоматаар цуцлагдана.
6. Энэ зүйлийн 5-т заасны дагуу харилцагчийн хүсэлт биелэсэн тохиолдолд Харилцагч нь хүсэлтээсээ татгалзах эрхгүй.
7. Харилцагч нь зээлийг Zeelmn платформ дахь өөрийн хэтэвчээр эсхүл холбосон банкны дансаар хүлээн авах боломжтой.
8. Харилцагч Zeelmn платформ-д 2 данс холбосон бөгөөд зээлээ дансаар авах тохиолдолд сүүлд холбосон дансанд зээл шилжинэ.
9. Харилцагч нь 3.1-т заасны дагуу зээл авах тохиолдолд Зээлийн гэрээнд гарын үсгээ зурснаар Зээлийн гэрээ хүчин төгөлдөр болно.
10. Харилцагч нь 3.2-т заасны дагуу зээлийн хүсэлт гаргах үед Зээлийн гэрээнд гарын үсгээ зурна. Энэхүү гэрээ нь 3 хоногийн дотор тохирох зээл өгөх хүсэлттэй холбогдсоноор хүчин төгөлдөр болно.
11. Харилцагч нь 9-т заасны дагуу Зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурсан өдрөөс хойш 3 хоногийн хугацаанд тохирох зээл өгөх хүсэлт Zeelmn платформ-д ирээгүй бол тухайн хүсэлт болон Зээлийн гэрээ автоматаар цуцлагдана.

ЗЭЭЛИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТИЙН ЖУРАМ

1. Зээлдэгч нь зээлийн эргэн төлөлтийг Zeelmn платформоор дамжуулан гүйцэтгэнэ. Энэхүү үүргээ гүйцэтгээгүй (платформ руу нэвтрэхгүйгээр Зээлдүүлэгчийн данс руу шууд шилжүүлэх, бэлнээр өгөх гэх мэт) тохиолдолд зээлийн эргэн төлөлтөд тооцохгүй. Үүний улмаас үүсэх зээлийн эргэн төлөлттэй холбоотой маргаан, талуудад учирсан хохирол, үр дагаврыг Зээлдэгч хүлээнэ.
2. Zeelmn платформ нь харилцагчийн зээлийн эргэн төлөлттэй холбоотойгоор дараах мэдэгдлийг Харилцагчийн бүртгэлтэй утасны дугаарт мессеж илгээх эсхүл платформын мэдэгдэл (notification) хэсгээр дамжуулан хүргэнэ. Үүнд:
2.1. Зээлийн хугацаа дуусах өдрөөс 3 хоногийн өмнө;
2.2. Зээлийн төлөлт хийх өдөр;
2.3. Зээлийн төлөлт хийх хугацаа хэтэрсэн;
3. Харилцагч нь дараах нөхцөлийг бүрэн хангасан тохиолдолд зээл эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу хамгийн сүүлийн төлөлтийг 1 сарын хугацаагаар 1 удаа сунгаж болно. Үүнд:
3.1. Өмнөх төлөлтүүдээ зохих журмын дагуу бүрэн төлсөн;
3.2. Тухайн өдөр хүртэлх хүү, нэмэгдүүлсэн хүү болон шимтгэл зэргийг бүрэн төлсөн;
4. Харилцагч нь 1 сарын хугацаатай зээл авсан тохиолдолд тухайн зээлийн үйлчилгээний шимтгэл болон хүүг бүрэн төлснөөр тухайн зээлээ 1 сарын хугацаагаар сунгаж болно.
5. Харилцагч нь 3 болон 4-т заасны дагуу зээлийн хугацааг сунгах тохиолдолд төлөлт хийх өдрөөс 3 хоногийн өмнө zeelmn платформоор дамжуулан зээлийн хугацаа сунгах хүсэлтээ илгээнэ.
6. Харилцагч нь 3 болон 4-т заасны дагуу зээлийн хугацааг сунгах тохиолдолд төлөгдвөл зохих үнийн дүнгийн 5000 төгрөгийн үйлчилгээний хураамж төлнө.
7. Харилцагч нь зээлийн эргэн төлөх хугацаа хэтэрсэн бол үндсэн хүүгийн 10% (арван хувь)-ийн хэмжээний нэмэгдүүлсэн хүү төлнө.
8. Харилцагч нь хугацаандаа зээлээ төлөөгүй бол Монголбанкнаас баталсан журмын дагуу зээлийн ангилалд шилжинэ.
9. Харилцагч хугацаандаа зээлээ төлөөгүй 15 хоног өнгөрсөн бол тухайн харилцагчийн зээлийн эрхийг цуцалж, хуулийн тогтоомжид заасны дагуу үндсэн зээл, зээлийн хүү, нэмэгдүүлсэн хүү болон хохирлоо шаардана.
10. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах зорилгоор хууль, хяналтын эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн дагуу Харилцагчийн зээл олгох болон зээл авах хүсэлтийг хүлээн авахаас татгалзах, гүйлгээг зогсоох болон зээлийн эрхийг цуцлах зэрэг арга хэмжээ авна.

ЗЭЭЛ ӨГӨХ ЖУРАМ

1. Харилцагч нь "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК-тай хамгийн багадаа 6-н сарын хугацаагаар “Итгэлцлийн гэрээ” байгуулах замаар Zeelmn платформоор дамжуулан зээл өгч болно.
2. Харилцагч нь Zeelmn платформын “Гүйлгээ” хэсэг рүү орж, өөрийн цахим хэтэвчиндээ орлого хийх үедээ гэрээний нөхцөлтэй танилцаж, гарын үсгээ зурснаар “Итгэлцлийн гэрээ” хүчин төгөлдөр болно.
3. Харилцагч нь Итгэлцлийн гэрээ байгуулснаар дараах хэлбэрээр зээл олгож болно. Үүнд:
3.1. “Зээл авах хүсэлтүүд” хэсгээс сонгох; эсхүл
3.2. Дараах нөхцөлийг удирдлага болгон зээлийн дүн, хүү, эргэн төлөх хугацааг сонгон зээл өгөх хүсэлтээ илгээх
Зээлийн хүү (төгрөг) - Сарын 1.0% - 2.0%
Хугацаа - 12-н сар хүртэл

4. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь энэ зүйлийн 2.2-т заасан Харилцагчийн сонголтын дагуу зээлдэгчтэй “Зээлийн гэрээ” байгуулна. Энэхүү Зээлийн гэрээ нь тухайн харилцагчтай байгуулж буй “Итгэлцлийн гэрээ”-ний салшгүй хэсэг байна.
5. Харилцагч нь 4-т заасны дагуу Зээлийн гэрээ байгуулагдах бүрт гэрээний үнийн дүнгийн 0,5%-иар шимтгэл төлнө.
6. Харилцагч нь энэхүү платформоор дамжуулан тогтмол зээлийн үйлчилгээг тогтмол эрхэлж байгаа тохиолдолд холбогдох тусгай зөвшөөрөл авах асуудлыг өөрөө хариуцах бөгөөд тусгай зөвшөөрөлгүйгээр зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлсэнтэй холбоотой аливаа үр дагаврыг "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК хариуцахгүй.

ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ

1. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь харилцагчийн өгсөн мэдээллийг зөвхөн дараах зорилгоор ашиглана. Үүнд:
1.1. Zeelmn платформоор дамжуулан харилцагчийн зээлжих оноог тодорхойлох;
1.2. Харилцагчтай холбогдох, тухай бүрт үйлчилгээтэй холбоотой мэдээллийг хүргэх;
1.3. Зээлийн гэрээ болон Итгэлцлийн гэрээний төслийг боловсруулахад ашиглах;
1.4. Монголбанкны зээлийн мэдээллийн сангаас зээлийн түүхийг нь татан авах;
1.5. Үйлчилгээний чанар, хүртээмж, нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор Zeelmn платформыг хөгжүүлэгч байгууллагад шилжүүлэх;
1.6. Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргах болон бусад асуудлаар зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх;
1.7. Zeelmn платформ болон түүний хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлэх;
2. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь 1 дэх хэсэгт зааснаас гадна дараах зорилгоор харилцагчийн платформ-д хандах хандалт, платформоор дамжуулан хийж буй аливаа үйлдлийг лог болгон хадгалж, түүнийг хуулийн хүрээнд ашиглана.
2.1. Харилцагчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах;
2.2. Zeelmn платформыг хууль бус зорилгоор ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх
3. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь харилцагчийн мэдээллийн нууцлалыг чандлан хадгалах бөгөөд тухайн мэдээллийг бусдад задруулах, түүнчлэн 1 болон 2 дахь хэсэгт заасан зорилгоос өөр бусад зорилгоор ашиглахыг хатуу хориглоно.
4. Монгол улсын хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллагаас талуудын хоорондын харилцаа болон нөгөө талтай холбоотой аливаа мэдээ, мэдээллийг гаргаж өгөхийг шаардсан эсхүл хуулиар нууцлахыг хориглосон болон нэгэнт олон нийтэд ил болсон мэдээ, мэдээллийн хувьд нууц хадгалах үүрэг хүлээхгүй.

МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, СИСТЕМИЙН ТАСРАЛТГҮЙ НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ

1. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь Харилцагчийн мэдээллийн нууцлалыг системийн түвшинд найдвартай хадгална.
2. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь долоо (7) хоногийн хорин дөрөв (24)-н цагийн горимд системийн хэвийн, найдвартай, тасралтгүй, аюулгүй үйл ажиллагааг хангаж, Zeelmn үйлчилгээг тасралтгүй, түргэн шуурхай үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана.
3. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь Zeelmn үйлчилгээнд нөлөөлөл үзүүлэхүйц аливаа системийн болон техникийн засвар, өөрчлөлт, шинэчлэлтийг хийх тохиолдолд ажлын тав (5)-н хоногийн өмнө Харилцагчид түүний бүртгэлтэй утас, и-мэйл болон платформын мэдэгдэл (notification)-аар дамжуулан хүргэнэ.
4. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь үйлчилгээнд нөлөөлөл үзүүлэхүйц аливаа системийн болон техникийн засвар, өөрчлөлт, шинэчлэлтийг хийх хугацаанд төлөгдөх ёстой зээлийн эргэн төлөлтийн асуудлыг тухайн Харилцагчидтай хэлэлцэн тохиролцож шийдвэрлэнэ.
5. Харилцагч нь өөрийн интернэт банкны нэвтрэх мэдээллийг Zeelmn платформд оруулж, системээс дансны хуулгыг амжилттай авсны дараа нэн даруй өөрийн интернэт банкны нэвтрэх нэр, нууц үг-ийг солих үүрэгтэй бөгөөд энэхүү үүргээ биелүүлээгүйгээс үүссэн аливаа үр дагаврыг дангаар бүрэн хариуцна.
6. Харилцагч нь Zeelmn платформ-д нэвтрэх нэр, нууц үг болон бусад мэдээллийн нууцлалаа чандлан хадгалах бөгөөд нууцлалаа алдсанаас үүсэх хариуцлагыг өөрөө хүлээнэ.
7. Харилцагч нь Zeelmn платформ руу нэвтрэх нэр болон нууц үгийн нууцлалыг өөрийн эцэг эх, эхнэр/нөхөр, хүүхэд болон бусад этгээдэд санаатай болон санамсаргүй байдлаар задруулсны улмаас үүсэх үр дагаврыг "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК хариуцахгүй.
8. Харилцагчийн нэвтрэх нэр болон нууц үгийг ашиглан хийгдэж буй аливаа зээл өгөх, авах хүсэлтийг тухайн этгээд өөрөө гаргаж буйд тооцно.
9. Харилцагч нь тус платформ-д нэвтрэх нууц үг алдагдсан байж болзошгүй тохиолдолд яаралтай солих үүрэгтэй.
10. Харилцагч гүйлгээ хийхдээ дансны дугаар, гүйлгээний дүнгээ зөв оруулах бөгөөд буруу оруулсны улмаас талууд үүсэх зардал, хохирлыг өөрөө хүлээнэ.
11. Харилцагч нь дараах нөхцөл бий болсны улмаас талуудад үүссэн хохирол, зардлыг бүрэн хариуцна. Үүнд:
11.1. Zeelmn платформ суулгасан гар утас эсхүл төхөөрөмжөө бусдад дамжуулсан, ашиглуулсан, хэрэглүүлсэн, эхсүл хулгайд алдсан;
11.2. Zeelmn платформ суулгасан гар утас эсхүл төхөөрөмж эвдэрсэн;
11.3. Бүртгэлтэй гар утасны орох эсхүл гарах ярианы эрх нь хаагдсан;
11.4. Бүртгэлтэй утасны дугаар нь сүлжээнээс гарсан;
12. Банкны болон бусад гуравдагч этгээдийн систем, үйл ажиллагааны саатлын улмаас талуудад учирсан хохирол, зардлыг "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ хариуцахгүй.
13. Харилцагч нь санаатайгаар Zeelmn платформ-д системийн доголдол үүсгэсний улмаас учирсан хохирлыг бүрэн хариуцна.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ

1. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь харилцагчаас ирсэн гомдлыг боломжит хугацаанд шийдвэрлэж, харилцагчийн бүртгэлтэй утас болон цахим шуудангийн хаягаар мэдэгдэнэ.
2. Харилцагчийн алдаатай зээлийн хүсэлт илгээсэн, зээлийн нөхцөлийг андуурч сонгосон зэрэг харилцагчийн илтэд хайхрамжгүй, болгоомжгүй үйлдэлтэй холбоотой үр дагаврыг "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК хариуцахгүй.

БУСАД НӨХЦӨЛ

1. Энэхүү Үйлчилгээний нөхцөл талуудын хооронд байгуулах Зээлийн гэрээ болон Хөрөнгө итгэмжлэх гэрээний салшгүй хэсэг байна.
2. Энэхүү гэрээний харилцаатай холбоотой асуудлаар талуудын хооронд маргаан үүсвэл талууд харилцан зөвшилцөж, эвийн журмаар шийдвэрлэхийг зорино. Хэрэв эвийн журмаар шийдвэрлэж чадахгүйд хүрсэн тохиолдолд Монгол Улсын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дэргэдэх Үндэсний болон олон улсын арбитраар нэг арбитрчаар шийдвэрлүүлнэ. "Зээл Эм Эн Платформ" ББСБ ХХК нь арбитрчийг сонгоно.
3. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл гэдэгт терроризм, хорлон сүйтгэх ажиллагаа, үймээн самуун, бослого, хувьсгал зэрэг нийгмийг хамарсан эмх замбараагүй байдал, байгалийн гамшигт үзэгдэл, гэрээний харилцаатай холбоотой эрх бүхий байгууллагын хориг зэрэг урьдчилан таамаглах боломжгүй, талуудын хяналтаас гадуур бий болсон аливаа үйл явдлыг ойлгоно.
4. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан аль нэг тал нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаанд нь биелүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн нь талуудын эрх ашгийг хөндөхгүй бол тухайн хүчин зүйлийн нөлөөлөл арилах хүртэлх хугацаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хойшлуулж болно.

ИЙМД ТА ЭНЭХҮҮ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ САЙН ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРӨХ ЭСЭХЭЭ ШИЙДЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.

24/7 ТЕХНИКИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
УТАС:77119335