ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

Сүүлд шинэчилсэн огноо:
2018 оны 07-р сарын 20

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ
Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь Шүрэн капитал ББСБ ХХК-аас zeelmn аппликейшнаар дамжуулан зээл авах болон зээл өгөхтэй холбоотойгоор талуудын хоорондын харилцааг зохицуулсан суурь баримт бичиг болно.

ХАРИЛЦАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
1. Zeelmn аппликейшний харилцагч (зээлдэгч болон зээлдүүлэгч) нь дараах нийтлэг шаардлагыг хангасан хувь хүмүүс байна. Үүнд:
- 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх;
- Цахим шуудангийн хаягтай байх (и-мэйлтэй байх);
- Фэйсбүүк хаягтай байх;
- Ухаалаг гар утастай байх (IPhone утасны үйлдлийн систем нь IOS 8.0 болон түүнээс дээш Android үйлдлийн систем нь OS 4.1 болон түүнээс дээш үзүүлэлттэй байх);
- Аль нэг дотоодын банканд төгрөгийн данстай, интернэт банкны эрхтэй байх;

2. Зээлдэгч нь 1 дэх хэсэгт заасан нийтлэг шаардлагаас гадна дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
- Тогтмол орлоготой байх;
- Банк, санхүүгийн байгууллагад чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх;

3. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь харилцагчид тавигдах нийтлэг болон тусгай шаардлагыг дангаар өөрчлөх, шинэчлэх эрхтэй бөгөөд хэрхэн өөрчлөгдсөн талаар тухай бүрт харилцагчид түүний бүртгүүлсэн утасны дугаар болон платформын мэдэгдэл (notification)-ээр дамжуулан хүргэнэ.
4. Харилцагч нь 3-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авснаас хойш 24-н цагийн дотор тухайн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрөхгүй болохоо өөрийн бүртгэлтэй утасны дугаараас болон и-мэйлээсээ захидал илгээж илэрхийлээгүй бол тухайн шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.
5. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь харилцагчид тавигдах шаардлага өөрчлөгдөж, шинэчлэгдсэнтэй холбоотойгоор бүртгүүлсэн харилцагч тус шаардлагыг хангаж буй эсэхийг тогтоох зорилгоор түүнээс нэмэлт мэдээ мэдээлэл авч болно.

ХАРИЛЦАГЧИЙН БҮРТГЭЛ, ЗЭЭЛИЙН ЭРХ
1. Зохих шаардлагыг хангаж буй харилцагч нь “Бүртгүүлэх” товч дээр дарж, өөрийн бүртгүүлсэн гар утсанд илгээсэн 6 оронтой баталгаажуулах кодыг “Баталгаажуулах код” хэсэгт оруулан бүртгүүлэх боломжтой. Ийнхүү бүртгүүлсэнээр шууд Зээлийн эрх (зээл авах болон зээл олгох) нээгдэхгүй.
2. Харилцагч нь түүний Зээлийн эрхийг нээх эсэхийг шийдвэрлэхэд ач холбогдол бүхий “Харилцагчийн мэдээлэл” хэсэгт дурдсан дараах мэдээллээ Шүрэн капитал ББСБ ХХК-д сайн дураар өгч байна. Үүнд:
- Өөрийн овог, нэр;
- Регистрийн дугаар;
- И-мэйл;
- Боловсролын мэдээлэл;
- Гэрэлсэн эсэх;
- Сууцны мэдээлэл;
- Өрхийн гишүүдийн тоо;
- Зээлдэгчийн дансны орлого;
- Ажил эрхлэлтийн мэдээлэл;
- Одоо ажиллаж байгаа мэдээлэл;
- Амьдарч байгаа хаяг, мэдээлэл;
- Яаралтай үед холбоо барих хүний нэр, утасны дугаар;
- Иргэний үнэмлэхний зураг оруулах;
- Фэйсбүүк хаяг холбох;
- Дотоодын банкны дансаа холбох (Дотоодын банкны 2 хүртэлх данс холбож болно);
3. Шүрэн капитал ББСБ ХХК (Платформын автомат систем) нь дээр заасан Харилцагчийн мэдээллийг ашиглан түүний зээлийн түүхийг Зээлийн мэдээллийн сангаас татах, холбосон дансны хуулгыг авах зэргээр мэдээллийн боловсруулалтыг хийснээр тухайн харилцагчид Зээлийн эрх нээх эсэх болон Зээлийн эрхийн хэмжээг тодорхойлно.
4. Харилцагч нь Зээлийн эрх нээгдсэн эсэх болон Зээлийн эрхийн хэмжээгээ “Зээл авах” болон “Зээл өгөх” гэсэн цэсүүд рүү нэвтэрч орсноор мэдэх боломжтой.
5. Харилцагч нь “Харилцагчийн мэдээлэл” хэсэгт заасан бүхий л мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд бөглөх үүрэгтэй. Харилцагч нь тухайн мэдээллийг санаатай болон санамсаргүйгээр алдаатай бөглөсний улмаас Шүрэн капитал ББСБ ХХК-д учирсан хохирлыг бүрэн хариуцаж, үл маргах журмаар нөхөн төлнө.
6. Харилцагч нь платформд бүртгэлтэй түүний утасны дугаар, и-мэйл хаяг, данс зэрэг аливаа мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг тухай бүрт (тухайн өдөрт нь багтаан) шинэчлэн бүртгүүлнэ. Харилцагч нь энэхүү үүргээ гүйцэтгээгүй улмаас өөрт болон Шүрэн капитал ББСБ ХХК-д учирсан хохирлыг дангаар бүрэн хариуцна.

ЗЭЭЛЖИХ ОНОО БОЛОН ЗЭЭЛ ОЛГОЛТЫН ХЭМЖЭЭ
1. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь Харилцагчийн хувийн мэдээлэл, санхүүгийн мэдээлэл, зээлийн мэдээллийн сангаас авсан багц мэдээллүүдэд үндэслэн дүн шинжилгээ хийн, үнэн зөвийг шалган зээлжих оноог (зээл авах дээд хэмжээг) тодорхойлно.
2. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь 5,000,000 төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий зээлийн харилцаанд гэрээний үүргийн гүйцэтгэлийг баталгаажуулах зорилгоор Харилцагчаас нэмэлт материалуудыг шаардан авч болно.
3. Харилцагч нь 2-т заасны дагуу шаардлагатай нэмэлт материалуудыг өгөхөөс татгалзсан эсхүл тогтоосон хугацаанд хүргүүлээгүй тохиолдолд Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь түүний зээлийн хүсэлтийг автоматаар цуцална.
4. Харилцагчийн зээл олголтын хэмжээнд хязгаар тавихгүй хэдий ч Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах зорилгоор хууль, хяналтын эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийн дагуу Харилцагчийн зээл олгох хүсэлтийг, улмаар түүний бүртгэлийг цуцлах хүртэлх арга хэмжээг авч болно.

ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ
1. Зээлдэгч нь түүний өгсөн аливаа мэдээ мэдээллийг Зээлийн эрх нээх эсэх болон зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэхтэй холбоотойгоор дараах зорилгоор хэрэглэх зөвшөөрлийг Шүрэн капитал ББСБ ХХК-д олгож байна. Үүнд:
- Зээлийн гэрээний нөхцөлд автоматаар мэдээллийг оруулах;
- Зээлжих оноог тогтоох болон зээлийн эргэн төлөлт хэвийн байх эсэхэд хяналт тавих зорилгоор түүний регистрийн дугаарыг ашиглан зээлийн түүхийг Зээлийн мэдээллийн сангаас татан авах;
- Харилцагчийн зээлжих оноог сайжруулах зорилгоор хандалтын түүх, зээлийн төлөлт нь системд хадгалагдах;
- Үйлчилгээний чанар, нөхцөлийг сайжруулах зах зээлийн судалгаа шинжилгээ хийх;
2. Харилцагч нь энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаас гадна Харилцагчид тавигдах шаардлага шинэчлэгдэж, өөрчлөгдсөн тохиолдолд түүний өгсөн мэдээллийг тухайн шинэчлэгдсэн шаардлагыг хангаж буй эсэхийг тогтоох зорилгоор хэрэглэхийг хүлээн зөвшөөрч байна.
3. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь харилцагчийн мэдээллийн нууцлалыг чандлан хадгалах бөгөөд тухайн мэдээллийг бусдад задруулах, түүнчлэн 1 болон 2 дахь хэсэгт заасан зорилгоос өөр бусад зорилгоор ашиглахыг хатуу хориглоно.
4. Монгол улсын хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллагаас талуудын хоорондын харилцаа болон нөгөө талтай холбоотой аливаа мэдээ, мэдээллийг гаргаж өгөхийг шаардсан эсхүл хуулиар нууцлахыг хориглосон болон нэгэнт олон нийтэд ил болсон мэдээ, мэдээллийн хувьд нууц хадгалах үүрэг хүлээхгүй.


МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, СИСТЕМИЙН ТАСРАЛТГҮЙ НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ
1. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь платформын системд хадгалагдаж буй Харилцагчийн өгсөн мэдээллийн нууцлалыг системийн түвшинд найдвартай хадгална.
2. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь долоо (7) хоногийн хорин дөрөв (24)-н цагийн горимд системийн хэвийн, найдвартай, тасралтгүй, аюулгүй үйл ажиллагааг хангаж, zeelmn үйлчилгээг тасралтгүй, түргэн шуурхай үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллана.
3. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь үйлчилгээнд нөлөөлөл үзүүлэхүйц аливаа системийн болон техникын засвар, өөрчлөлт, шинэчлэлтийг хийх тохиолдолд ажлын тав (5)-н хоногийн өмнө Харилцагчид түүний бүртгэлтэй утас, и-мэйл болон платформын мэдэгдэл (notification)-аар дамжуулан хүргэнэ.
4. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь үйлчилгээнд нөлөөлөл үзүүлэхүйц аливаа системийн болон техникын засвар, өөрчлөлт, шинэчлэлтийг хийх хугацаанд төлөгдөх ёстой зээлийн эргэн төлөлтийн асуудлыг тухайн Харилцагчидтай хэлэлцэн тохиролцож шийдвэрлэнэ.
5. Харилцагч нь өөрийн интернэт банкны нэвтрэх мэдээллийг энэхүү аппликейшн-д оруулж, системээс дансны хуулгыг амжилттай авсны дараа нэн даруй өөрийн интернэт банкны нэвтрэх нэр, нууц үг-ийг солих үүрэгтэй бөгөөд энэхүү үүргээ биелүүлээгүйгээс үүссэн аливаа үр дагаврыг дангаар бүрэн хариуцна.
6. Платформ-д нэвтрэх нэр, нууц үг болон бусад мэдээллийн нууцлалаа чандлан хадгалах бөгөөд нууцлалаа алдснаас үүсэх хариуцлагыг өөрөө хүлээнэ.
7. Харилцагч нь платформ руу нэвтрэх өөрийн бүртгэлийн нэр болон нууц үгийн нууцлалыг өөрийн эцэг эх, эхнэр/нөхөр, хүүхэд болон бусад этгээдэд санаатай болон санамсаргүй байдлаар задруулсны улмаас үүсэх үр дагаврыг Шүрэн капитал ББСБ ХХК хариуцахгүй.
8. Харилцагчийн бүртгэлийн нэр болон нууц үгийг ашиглан хийгдэж буй аливаа зээл өгөх, авах хүсэлтийг тухайн этгээд өөрөө гаргаж буйд тооцно.
9. Харилцагч нь тус платформ-д бүртгүүлсэн нэвтрэх нэр, нууц үг алдагдсан байж болзошгүй тохиолдолд яаралтай солих үүрэгтэй.
10. Харилцагч нь аливаа луйврын гүйлгээнээс сэргийлж өөрийн дансны нууцлалыг хадгалах, хамгаалах үүргийг хүлээнэ.
11. Харилцагч гүйлгээ хийхдээ дансны дугаар, гүйлгээний дүнгээ зөв оруулах бөгөөд буруу оруулснаас гарах хохирол, хариуцлагыг өөрөө хүлээнэ.
12. Хэрэглэгч гуравдагч этгээдэд санаатай болон санамсаргүй байдлаар гар утас, төхөөрөмжөө дамжуулсан, ашиглуулсан, хэрэглүүлсэн, гар утас, төхөөрөмж нь эвдэрсэн, унтарсан, сүлжээнээс гадуур гарсан, гар утасны эрх нь хаагдаж 90 хоногтоо орсон эсхүл төхөөрөмж гар утас, сим картаа гэрээнд зааснаас бусад байдлаар ашигласнаас гүйлгээ амжилтгүй болох гэх мэт аливаа үр дагавар, хохирол, үүсэн гарах зардлыг өөрөө бүрэн хариуцна.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ
1. Харилцагч нь платформоор дамжуулан зээл өгч, зээл авч болно.
2. Харилцагч нь өөртөө зээл өгч, өөрөөсөө зээл авхыг хориглоно.
3. Харилцагч нь дараах нөхцөлөөр зээлийн хүсэлт илгээх эсхүл Зээлдүүлэгчээс зээл олгох хүсэлт байгаа тохиодолд тухайн хүсэлтүүдээс хүү, хугацаа, зээл олгох хэмжээ зэргийг харгалзан өөрт тохирох нөхцөл бүхий зээл олгох хүсэлтийг хүлээн авах боломжтой.

Хэмжээ 10 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү* (сар) 1% - 2%
Хугацаа 12-н сар хүртэл
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 0.5%

4. Харилцагч энэхүү платформ-д 2 дансаа холбосон тохиолдолд Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь зээлдэгч зээл авах хүсэлт илгээхдээ аль дансаар зээлийг хүлээж авах хүсэлтээ байгааг тодруулсан тохиоруулгыг системийн хувьд хийнэ.
5. Харилцагч нь авсан зээлээ төлж дуусмагц, дараагийн зээлийн хүсэлт гаргах эрхтэй байна.
6. Харилцагч нь дараах нөхцөлийг удирдлага болгон зээл өгөх хүсэлт гаргах эрхтэй бөгөөд тухайн нөхцөл бүхий зээл өгөх хүсэлт 3 хоногийн хугацаанд биелээгүй бол автоматаар цуцлагдана.

Хэмжээ 10 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү* (төгрөг) Сарын 1% - 2%
Хугацаа 12-н сар хүртэл
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 0.5%

7. Харилцагч нь зээл өгөх, зээл авахтай холбоотой байгуулагдаж буй гэрээнд зөвхөн тухайн харилцах дансны гүйлгээ хийхэд ашигладаг баталгаат гарын үсгээ зурна. Харилцагч нь тус гарын үсгээ хуурамчаар зурсан бол түүнийг залилан мэхэлсэн, төөрөгдүүлэх үйлдэл санаатай гаргасанд тооцно. Энэ тохиодолд Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь түүний бүртгэлийг цуцалж, учирсан хохирлоо шаардах эрхтэй.
8. Харилцагчийн нэг өдөрт олгох зээлийн дээд хэмжээ болон давтамжийг Харилцагчийн өгсөн мэдээллийг үндэслэн Шүрэн капитал ББСБ ХХК шийдвэрлэнэ.
9. Харилцагчийн зээл олгох, зээл авах хүсэлт биелэсэн эсэхийн түүний бүртгэлтэй гар утасны дугаар болон платформын мэдэгдэл (notification)-ээр дамжуулан мэдэгдэнэ.
10. Харилцагчид нь зээл олголт болон зээлийн эргэн төлөлтийг зөвхөн энэхүү платформоор дамжуулан гүйцэтгэнэ. Энэхүү үүргээ гүйцэтгээгүйгээс үүссэн үр дагавар, маргааныг тухайн үүргээ гүйцэтгээгүй харилцагч дангаар хариуцна.
11. Зээлдэгч нь зээлийн эргэн төлөлтийг платформоор дамжуулан, тус платформ-д заасан зээлээ төлөх журмын дагуу гүйцэтгэнэ. Энэхүү үүргээ гүйцэтгээгүй (платформ руу нэвтрэхгүйгээр Зээлдүүлэгчийн данс руу шууд шилжүүлэх, бэлнээр өгөх гэх мэт) тохиолдолд зээлийн эргэн төлөлтөд тооцохгүй. Үүний улмаас үүсэх зээлийн эргэн төлөлттэй холбоотой маргаан, талуудад учирсан хохирлыг Зээлдэгч хүлээнэ.
12. Зээлдэгч нь Зээлийн гэрээнд заасан хугацаа (Зээлийн хугацаа)-д үндсэн зээл болон зээлийн хүүг (Зээл) эргүүлэн төлөөгүй бол хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,5%-ийн алданги төлнө.
13. Зээлдэгч нь зээлийн хугацааг 10 хоногоор хэтрүүлсэн тохиолдолд Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь үүрэг гүйцэтгэх эцсийн хугацааг зааж, түүнд гэрээг цуцлах нөхцөл үүсч байгаа тухайн Сануулгыг түүний бүртгэлтэй утасны дугаар, и-мэйл болон платформын мэдэгдэл (notification)-ээр дамжуулан хүргүүлнэ.
14. Зээлдэгч нь 13-т заасны дагуу хүргүүлсэн Сануулгад заасан хугацаанд зээлээ эргэн төлөөгүй бол Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь тухайн зээлдэгчийн бүртгэлийг цуцалж, учирсан хохирлоо шаардана. Энэхүү үндэслэлээр бүртгэлийг цуцалсан тохиолдолд Харилцагч тус платформ-д дахин бүртгүүлэх боломжгүй болно.
15. Энэ зүйлийн 13-т заасны дагуу хүргүүлсэн Сануулгад заасан хугацаанд зээлээ эргэн төлөөгүй зээлдэгч нь тус платформоор дамжуулан бусад этгээдэд зээл олгосон байвал тухайн олгосон зээлийн эргэн төлөх хугацаа дуусах хүртэл түүний бүртгэлийг цуцлахыг түр түдгэлзэнэ.
16. Харилцагч нь энэхүү платформоор дамжуулан тогтмол зээлийн үйлчилгээг тогтмол эрхэлж байгаа тохиолдолд холбогдох тусгай зөвшөөрөл авах асуудлыг өөрөө хариуцах бөгөөд тусгай зөвшөөрөлгүйгээр зээлийн үйл ажиллагаа эрхэлсэнтэй холбоотой аливаа үр дагаврыг Шүрэн капитал ББСБ ХХК хариуцахгүй.
17. Харилцагч нь санаатай болон санамсаргүй байдлаар zeelmn платформ-д системийн болон үйл ажиллагааны саатал, доголдол үүсгэсэн бол түүний улмаас учирсан хохирлыг үл маргах журмаар барагдуулна.
18. Харилцагчийн зээл олгох болон зээл авах хэмжээ нь 5,000,000 төгрөгөөс дээш байх тохиолдолд Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь нэмэлт материалуудыг шаардах эрхтэй. Энэхүү шаардлагыг харилцагч үл маргах журмаар биелүүлнэ.
19. Харилцагч нь 18-т заасны дагуу шаардлагатай нэмэлт материалуудыг өгөхөөс татгалзсан эсхүл тогтоосон хугацаанд хүргүүлээгүй тохиолдолд Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь түүний зээлийн хүсэлтийг автоматаар цуцална.
20. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр Харилцагчийн аливаа гүйлгээ болон бүртгэлийг цуцалж болох бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор харилцагчид учирсан хохирлыг Шүрэн капитал ББСБ ХХК хариуцахгүй

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИМТГЭЛ
1. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь энэхүү платформын үйлчилгээний төлбөрт дараах шимтгэл авна.


Гүйлгээний төрөл Гүйлгээний зорилго Нэгж гүйлгээний шимтгэл
Орлогын гүйлгээ Зээл авах 300 (гурван зуун) төгрөг
Зарлагын гүйлгээ Зээл олгох 300 урван зуун) төгрөг

2. Харилцагч нь энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаас гадна өөрийн хайхрамжгүй, буруутай үйл ажиллагааны улмаас алдаатай гүйлгээ (гүйлгээний үнийн дүн буруу, буруу данс руу шилжүүлэх зэрэг) гаргасан тохиолдолд тухайн алдаатай гүйлгээг засахтай холбоотойгоор гаргасан зардал болон 1000 (мянга)-н төгрөгийн шимтгэл төлнө.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ГОМДОЛ, ХҮСЭЛТИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ
1. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь Харилцагчаас ирсэн дараах гомдлыг ажлын 3 өдрийн дотор хянаж шийдвэрлэх бөгөөд хэрхэн шйидвэрлэгдсэн талаар түүний бүртгэлтэй цахим шуудан руу мэдээлэл хүргүүлнэ. Үүнд:
1.1. Зээлийн хүүгийн болон алдангийн тооцоолол буруу, дутуу хийгдсэн;
1.2. Үйлчилгээний шимтгэл, хураамж буруу суутгагдсан;
2. Харилцагчийн алдаатай зээлийн хүсэлт илгээсэн, зээлийн нөхцөлийг андуурч сонгосон зэрэг харилцагчийн илтэд хайхрамжгүй, болгоомжгүй үйлдэлтэй холбоотой үр дагаврыг Шүрэн капитал ББСБ ХХК хариуцахгүй.
3. Тухайн системийн хэвийн ажиллагаанд саатал, гэмтэл учирсан бол Харилцагчдад утсаар болон и-мэйлээр мэдэгдэж, доголдлыг даруй засварлана.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ
1. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд хэдийд ч дангаар нэмэлт, өөрчлөлт оруулах эрхтэй.
2. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь үйлчилгээний нөхцөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай бүрт тэр даруй Харилцагчид мэдэгдэх үүрэгтэй. Энэхүү мэдэгдлийг Харилцагчийн бүртгүүлсэн утасны дугаар руу захидал (мессеж) илгээх болон платформын мэдэгдэл (notification)-ээр дамжуулан хүргэнэ.
3. Харилцагч нь 2-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан даруй платформ руу нэвтэрч, үйлчилгээний нөхцөлийн нэмэлт, өөрчлөлттэй танилцах үүрэгтэй.
4. Харилцагч нь платформ руу нэвтрэх үед үйлчилгээний нөхцөлд орсон нэмэлт, өөрчлөлт шууд харагдана. Харилцагч тус нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч буй эсэхээ дараах товчийг дарж илэрхийлнэ.
- “Зөвшөөрч байна”
- “Зөвшөөрөхгүй байна”
5. Харилцагч нь үйлчилгээний нөхцөлд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд тухайн нөхцөлөөр үргэлжлүүлэн энэхүү платфомыг ашиглах эрхтэй.
6. Зээлдэгч харилцагч /Зээлдэгч/ нь үйлчилгээний нөхцөлд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд Шүрэн капитал ББСБ ХХК болон Зээлдэгч харилцагчийн хооронд дараах харилцаа үүснэ. Үүнд:
6.1. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь Зээлдэгчтэй байгуулсан Зээлийн гэрээг цуцалж, Зээлдэгчид олгосон үндсэн зээл болон зээлийн хүүг бүхэлд нь тэр даруй буцаан шаардах эрхтэй бөгөөд энэ талаар Зээлдэгчид мэдэгдэл хүргүүлнэ. Энэхүү мэдэгдлийг Зээлдэгчийн бүртгүүлсэн утасны дугаар, и-мэйл хаяг болон энэхүү платформоор хүргүүлнэ.
6.2. Зээлдэгч нь 6.1-т заасан мэдэгдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 3 хоногийн дотор үндсэн зээл болон зээлийн хүүг төлөөгүй эсхүл бүрэн гүйцэд төлөөгүй бол хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,5%-ийн алдангийг Шүрэн капитал ББСБ ХХК-д төлөх үүрэгтэй.
6.3. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь 6.1-т заасан мэдэгдлийг хүргүүлснээс хойш 10 хоног өнгөрсөн бол зээлдэгчийн бүртгэлийг цуцална.
6.4. Зээлдэгч нь 6.3-т заасан хугацаанд үндсэн зээл, зээлийн хүү болон алдангийг төлөөгүй эсхүл бүрэн гүйцэд төлөөгүй бол Шүрэн капитал ББСБ нь учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.
7. Зээлдүүлэгч харилцагч /Зээлдүүлэгч/ нь үйлчилгээний нөхцөлд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд Шүрэн капитал ББСБ ХХК болон Зээлдүүлэгч харилцагчийн хооронд дараах харилцаа үүснэ. Үүнд:
7.1. Үйлчилгээний нөхцөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаас өмнө Зээлдүүлэгчийн олгосон зээлийн хугацаа дуустал талуудын хооронд өмнөх үйлчилгээний нөхцөл болон тэдгээрийн хооронд байгуулсан гэрээ хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
7.2. Үйлчилгээний нөхцөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаас өмнө Зээлдүүлэгчийн олгосон зээлийн хугацаа дуусаж, талууд хоорондын төлбөр тооцооны асуудал дуусмагц, Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь Зээлдүүлэгчийн бүртгэлийг цуцална.
8. Үйлчилгээний нөхцөлд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөөгүй харилцагч нь зээлдэгч болон зээлдүүлэгчийн аль аль нь байх тохиолдолд талуудын хооронд дараах харилцаа үүснэ. Үүнд:
8.1. Харилцагчид үйлчилгээний нөхцөлд нэмэлт, өөрчлөлт орохоос өмнө зээлдэгчид олгосон зээл байхгүй тохиолдолд 6 дугаар зүйлд заасан харилцаа үүснэ.
8.2. Харилцагчид үйлчилгээний нөхцөлд нэмэлт, өөрчлөлт орохоос өмнө зээлдэгчид олгосон зээл байгаа ч, зээлдүүлэгчээс авсан зээл байхгүй тохиолдолд 7 дугаар зүйлд заасан харилцаа үүснэ.
8.3. Харилцагчид үйлчилгээний нөхцөлд нэмэлт, өөрчлөлт орохоос өмнө зээлдэгчид олгосон зээл болон зээлдүүлэгчээс авсан зээлийн аль аль нь байгаа тохиолдолд зээлээ эргэн төлөх харилцаа нь 6.1, 6.2, 6.4-т заасан журмаар, харилцагчийн бүртгэлийн цуцлах харилцаа нь 7.1, 7.2-т зааснаар зохицуулагдана.
9. Нэмэлт, өөрчлөлт орсон үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрөөгүй харилцагчид нь зээл өгөх болон зээл авах үйлчилгээг цаашид ашиглах боломжгүй болно.
10. Энэ зүйлд заасны дагуу бүртгэл нь цуцлагдсан харилцагч, хожим платформ-д дахин бүртгүүлэх боломжтой байна.

БУСАД НӨХЦӨЛ
1. Энэхүү Үйлчилгээний нөхцөл талуудын хооронд байгуулах Зээлийн гэрээ болон Итгэлцлийн гэрээний салшгүй хэсэг байх бөгөөд гэрээни нэгэн адил дагаж мөрдөгдөнө.
2. Харилцагч нь үйлчилгээтэй холбоотой аливаа асуудлаар ____________ утас болон _____________ вэб сайтаар холбогдож санал, хүсэлт болон мэдээлэл өгнө.
3. Шүрэн капитал ББСБ ХХК нь энэхүү үйлчилгээний нөхцөлийг платформын тусламж хэсэгт Харилцагч хэдийд орж үзэх боломжтой байдлаар байрлуулна.
4. Энэхүү гэрээний харилцаатай холбоотой асуудлаар талуудын хооронд маргаан үүсвэл талууд харилцан зөвшилцөж, эвийн журмаар асуудлыг шийдвэрлэхийг зорино. Хэрэв эвийн журмаар шийдвэрлэж чадахгүйд хүрсэн тохиолдолд Монгол Улсын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дэргэдэх Үндэсний болон олон улсын арбитраар шийдвэрлүүлнэ.
5. Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйл гэдэгт терроризм, хорлон сүйтгэх ажиллагаа, үймээн самуун, бослого, хувьсгал зэрэг нийгмийг хамарсан эмх замбараагүй байдал, байгалийн гамшигт үзэгдэл, гэрээний харилцаатай холбоотой эрх бүхий байгууллагын хориг зэрэг урьдчилан таамаглах боломжгүй, талуудын хяналтаас гадуур бий болсон аливаа үйл явдлыг ойлгоно.
6. Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан аль нэг тал нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хугацаанд нь биелүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн нь талуудын эрх ашгийг хөндөхгүй бол тухайн хүчин зүйлийн нөлөөлөл арилах хүртэлх хугацаагаар үүргийн гүйцэтгэлийг хойшлуулж болно.
7. Эрх, үүрэг шилжүүлэх. Талууд нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн эрх, үүргээ нөгөө талынхаа бичгээр өгсөн зөвшөөрөлгүйгээр гуравдагч этгээдэд шилжүүлэхийг хориглоно.
8. Зээлдэгч болон зээлдүүлэгч нар нь энэхүү нөхцөлд зааснаас өөрөөр тохиролцон гэрээ байгуулах тохиолдолд талуудын хоорондын харилцааг энэхүү баримт бичгээр зохицуулахгүй бөгөөд тэдгээрийн хооронд үүссэн аливаа харилцааны үр дагаврыг талууд өөрсдөө хариуна.

ИЙМД ТА ЭНЭХҮҮ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛТЭЙ САЙН ТАНИЛЦАЖ ЗӨВШӨӨРӨХ ЭСЭХЭЭ ШИЙДЭХИЙГ ЗӨВЛӨЖ БАЙНА.